PlanetPeople AB

KARTLÄGGNING

Att genomföra en grundläggande kartläggning av arbetsmiljön är en förutsättning för att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall fungera. Vi skiljer på kartläggning och undersökning och menar att kartläggning syftar till att göra en totalundersökning och få en allsidig och aktuell bild av arbetsmiljön inom alla avdelningar, arbetsplatser och arbetsställen. 


Att undersöka arbetsmiljön däremot är en kontinuerligt pågående process och som pågår dagligen i verksamheten. Efter genomförd kartläggning kan vi genomföra riskbedömningar.


Vi har utvecklat ett webbaserat frågeformulär (enkät) som mäter arbetsmiljön och förekomsten av olika riskfyllda arbetsmoment och möjlig exponering till kemiska och biologiska risker. 

Så här jobbar vi:

Steg 1
​Samla in information från personalen

Genom Arbetsmiljökartan - får alla medarbetare svara på frågor och berätta om sin arbetsmiljö. Vid behov kompletteras detta med intervjuer och gruppsamtal.

Steg 2
Dokumentation av arbetsutrustning

Genomgång och dokumentation av maskiner, utrustning, verktyg och material som används i företaget.

Steg 3
Dokumentation av arbetsmiljökartläggning

Sker i samverkan med företagsledning, personal och skyddsombud (om finnes). Blir ett underlag för riskbedömning.

Steg 4
Leverans av arbetsmiljökartläggning

Efter genomförd leverans av arbetsmiljökartläggning kan riskbedömningsprocessen påbörjas.