Skip to content

Revision Årlig genomgång

I arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljö arbete (AFS 2001:1) och den elfte paragrafen kräver Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren årligen skall göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vidare säger man att om det inte har fungerat bra skall det åtgärdas.

Uppföljningen skall dokumenteras om det finns minst 10 anställda i verksamheten.

Den årliga genomgången är en form av internrevision där vi kan hjälpa er genomlysa arbetsmiljöarbetet för att ge er en tydlig bild över hur väl era arbetsmiljörutiner och processer fungerar.

En internrevision utvärderar nuläget och föreslår åtgärder för att uppfylla både arbetsmiljöverkets krav och era egna krav.

Ni får bättre kontroll över verksamheten och förslag på hur ni kan förbättra den utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

Så här går det till!

Så här går det till!

 • Genomgång

  Vi går igenom er verksamhet tillsammans med er för att säkerställa era behov, hur ni är organiserade och bestämma hur revisionen skall genomföras.

 • Offert

  Vi lämnar offert utifrån genomgång.

 • Kontrakt

  Utifrån offert och eventuella justeringar skriver vi kontrakt.

 • Samverkan

  Att samverka med personalen i arbetsmiljöarbetet är ett krav från Arbetsmiljöverket. Vi påbörjar vårt arbetet med att samverka med skyddsombud. Om skyddsombud inte finns på arbetsplatsen samverkar vi direkt med personalen. 

 • Kvantitativ kartläggning

  Alla personer med arbetsmiljöuppgifter besvarar en enkät där vi samlar in övergripande information om statusen på arbetsmiljöarbetet. 

  Vi arbetar med tjugo aspekter av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt Arbetsmiljöverkets krav. 

 • Kvalitativ kartläggning

  Vi genomför intervjuer med ett urval av personer som har arbetsmiljöuppgifter i företaget för att komplettera och fördjupa den kvantitativa kartläggningen.

 • GAP-analys

  Baserat på genomförda kartläggningar genomför vi en GAP-analys där vi jämför nuläget med Arbetsmiljöverkets ställda krav för hur systematiskt arbetsmiljöarbetet skall bedrivas.

 • Riskbedömning

  Utifrån GAP-analysens resultat genomför vi en riskbedömning av varje aspekt av Arbetsmiljöverkets ställda krav.

 • Rapport och rekommdationer

  Vi sammanställer vårt i arbete in en rapport med rekommendationer på förbättringar. Genomgång av rapporten sker med högsta ansvarig för arbetsmiljöarbetet eller dess ställföreträdare.