Skip to content

Arbetsmiljösamordnaren

Arbetsmiljösamordnaren

Vi är byggarbetsmiljösamordnare som riktar oss i första hand till privata byggherrar, husfabrikörer och entreprenörer som färdigställer pre-fabricerade småhus eller genomför större renoveringar.

Med hjälp av våra tjänster och lösningar ökar säkerheten, effektivitet och kvalitén i ditt byggprojekt.

 

Detta erbjuder vi!

Detta erbjuder vi!

Arbetsmiljösamordnaren erbjuder tjänster som hjälper byggherren, hustillverkaren och entreprenören att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav men även kvalitets- och miljörelaterade krav. 
 • Byggarbetsmiljösamordning

  Enligt Arbetsmiljölagens 3 Kap. 6 § skall den (byggherren) som utför byggnads- eller anläggningsarbete under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljöpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet.

  Som byggherre är man skyldig att utse en byggarbetsmiljösamordnare under planeringen, projekteringen (BAS-P) och utförandet (BAS-U).

  Vi tillhandahåller byggarbetsmiljösamordning under planeringen och projekteringen av byggprojektet (BAS-P).

 • Riskbedömningar

  Genomför nödvändiga riskbedömningar och ger förslag på lösningar.

 • Arbetsmiljöplan

  Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift – AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete skall den (byggherren) som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete se till att en arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig innan byggarbetsplatsen etableras.

  En arbetsmiljöplan behövs i princip för alla nybyggnationer och för de flesta renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnads (ROT) projekt.

 • Egenkontrollplan - kvalitetsansvarig

  Enligt PBL Kap. 10:6 § har du som byggherre ansvar för kontrollen av genomförandefasen i ditt byggprojekt. Det ligger även i ditt egenintresse att byggprojekt utförs enligt gällande branschstandarder, regler och tillverkarens instruktioner.

  Tillsammans med din entreprenör och kvalitetsansvarige (KA) arbetar vi fram en projektspecifik egenkontrollplan för kvalitetssäkring som din entreprenör använder i genomförandefasen. I egenkontrollen tar vi exempelvis upp krav som ställs via Boverkets byggregler, systematiskt fuktsäkerhetsarbete, hustillverkarens krav och entreprenörernas kontroll av sitt eget arbete.

 • Egenkontrollplan - arbetsmiljö

  Som byggherre har man ett arbetsmiljöansvar för sitt byggprojekt. Beroende på entreprenadform kan hela eller delar av arbetsmiljöansvaret överlåtas på entreprenören.

  Det ligger i alla parters intresse att arbetet utförs säkert och enligt gällande myndighetskrav. Olyckor medför personliga konsekvenser för de som drabbas, ekonomiska konsekvenser för samhället och entreprenören, möjliga kvalitetsbrister och förseningar.

  Tillsammans med entreprenörer arbetar vi fram en egenkontrollplan för säkerheten där den branschledande appen BuildSafe är vårt verktyg. Med appen kan samtliga på byggarbetsplatsen involveras i skyddsronder, arbetsplatsintroduktioner, anmälan av risker, avvikelser, tillbud och olyckor.

 • Egenkontrollplan - fuktsäkerhet

  Utifrån fuktsäkerhetsplanen arbeta fram en egenkontrollplan för fuktronder.

 • Slutdokumentation

  Tillhandahålla slutdokumentation enligt AFS 1999:3 8,12 §.