Skip to content

Har du fått eller skall få besök av arbetsmiljöverket?

Har du fått eller skall få besök av arbetsmiljöverket?

Vi har specialiserat oss på att hjälpa företag som har fått besök av Arbetsmiljöverket och behöver hjälp med sitt arbetsmiljöarbete. Under årens lopp har vi utvecklat våra tjänster genom att digitalisera och paketera för att kunna leverera så kostnadseffektiva och lättanvända lösningar som möjligt. 

Varje vecka följer vi Arbetsmiljöverkets arbete och läser mängder av inspektionsmeddelanden. Genom den stora volymen av inspektionsmeddelanden som vi läser varje vecka får vi även en god inblick i vad myndigheten fokuserar på och hur krav ställs på olika företag och branscher vilket i sin tur kommer våra kunder till nytta.

Vi har stor respekt för komplexiteten och den abstrakta nivån som många upplever att systematiskt arbetsmiljöarbete innebär. Genom lång praktisk erfarenhet bryter vi ner komplexiteten, ger våra kunder metoder, strukturer och smarta och moderna verktyg för att uppfylla lagens och myndighetens krav.

Så här går det till!

Så här går det till!

Vi erbjuder allt ifrån helhetslösningar där vi genomför hela arbetet, projektledda lösningar där vi stödjer våra kunder med att lösa anmärkningarna i inspektionsmeddelandet till där kunder köper delar av våra tjänster.

Nedan presenterar vi ett förslag till en helhetslösning.

 • Inför ett besök

  Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation inför ett besök från Arbetsmiljöverket. Tillsammans går vi igenom er verksamhet, status på ert arbetsmiljöarbete och om det finns föreskrifter med sanktionsavgifter som ni måste förhålla er till.

 • Under själva besöket

  Vi kan bistå er under själva besöket från Arbetsmiljöverket. Vid omfattande och komplexa verksamheter kan det finnas en fördel för er att anlita oss att organisera och genomföra själva mötet med Arbetsmiljöverket.

 • Genomgång

  Vi går igenom ert inspektionsmeddelande tillsammans med er för att säkerställa vad kraven är, hur ni är organiserade och vilka tjänster ni behöver från oss.

 • Offert

  Vi lämnar offert utifrån genomgång.

 • Kontrakt

  Utifrån offert och eventuella justeringar skriver vi kontrakt.

 • Samverkan

  Att samverka med personalen i arbetsmiljöarbetet är ett krav från Arbetsmiljöverket. Vi påbörjar vårt arbetet med att samverka med skyddsombud. Om skyddsombud inte finns på arbetsplatsen samverkar vi direkt med personalen. 

 • Kartläggning

  Vi genomför en grundlig kartläggning av verksamheten vilket kan inkludera den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Läs mer om hur vi genomför våra kartläggningar här. 

 • Kravanalys

  Efter genomförd kartläggning har vi förutsättningarna för att genomföra en kravanalys. I kravanalysen utgår vi från verksamhetens olika aktiviteter och sammanställer en laglista med de krav som Arbetsmiljöverket ställer på verksamheten.

 • Riskbedömning

  Vi arbetar med effektiva och beprövade metoder för faroidentifiering, bedömning och kontroll. Vårt arbete sker i samverkan med skyddsombud/personalens representanter och involverar berörd personal.

 • Rutiner och instruktioner

  Sedan starten 2008 har vi utvecklat ett antal dokument, mallar och rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall bedrivas för att uppfylla myndighetens krav. Detta spar mycket tid och resurser samt säkerställer att den “röda tråden” finns på plats.

  Vi anpassar våra rutiner för verksamheten utifrån genomförd kartläggning och riskbedömning. 

  Vid behov utfärdar vi allmänna säkerhetsinstruktioner och vid behov specifika instruktioner för hur vissa arbeten skall utföras.

 • Handbok

  Enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljö skall arbetsgivaren ta fram rutiner eller ett ledningssystemet för hur arbetsmiljöarbetet skall bedrivas i företaget. 
   
  Utifrån vår långa erfarenhet från att organisera och dokumentera systematiskt arbetsmiljöarbete har vi utvecklat en arbetsmiljöhandbok som beskriver hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete skall bedrivas för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav.
   
  Våra rutiner täcker det systematiska arbetsmiljöarbetet och de vanligaste förekommande riskerna i de flesta branscherna. 
 • Utbildning

  I våra företagsanpassade arbetsmiljöutbildningar (SAM och OSA) fokuserar vi (under en dag) på varför saker skall göras, hur de bör göras samt hur vi dokumenterar vårt arbetsmiljöarbete.

  Samtidigt överför vi nödvändig kompetens gällande arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöarbete till de chefer och arbetsledare som skall ha arbetsmiljöuppgifter. 

 • Svar till arbetsmiljöverket

  Vi har lång erfarenhet av att kommunicera med Arbetsmiljöverket och framförallt skriva svar på inspektionsmeddelande åt våra kunder. 

 • Återbesök Arbetsmiljöverket

  Vi organiserar och håller i mötet med Arbetsmiljöverket vid deras eventuella återbesök. 

 • Internrevision

  Ett år efter avslutat arbete eller i samband med årsavslut erbjuder vi möjligheten att få en internrevison utförd där vi reviderar ert systematiska arbetsmiljöarbete och kontrollerar hur pass väl ni uppnår de krav som Arbetsmiljöverket ställer på er verksamhet.