Skip to content

Kemiska risker

Kemiska ämnen kan innebära allvarliga arbetsmiljörisker. Skadorna kan uppstå genom att man utsätts för ett kemiskt ämne via inandning, hudkontakt, stänk i ögonen eller genom munnen. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska risker gäller alla verksamheter där sådana risker kan finnas.  Risken ska undersökas och bedömas så ofta som förhållandena i verksamheten kräver.
 

Vi hjälper er att göra en kemikalieinventering där vi riskbedömer alla kemikalier ni använder.  Ni får information om vilken skyddsutrustning och faropiktogram ni ska använda, och vid behov även utbildning, uppdaterade säkerhetsdatablad och förslag på mer miljövänliga och hälsovänliga produkter.

Vi hjälper även till med myndighetskontakter och tillståndsansökningar enligt arbetsmiljö- och miljölagarna.