Den hållbara arbetsplatsen

På PlanetPeople erbjuder vi konkreta verktyg och lösningar för att skapa hälsosamma och hållbara arbetsplatser. Med lång erfarenhet av arbetsmiljöfrågor vet vi vad som krävs för att medarbetare ska må bra och prestera optimalt.

Analys av organisatorisk och social arbetsmiljö

 Genom verktyget OSA-Kartan, som bygger på Prevents frågeformulär, kartlägger vi den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

OSA-Kartan levereras som en heltäckande tjänst med möjlighet till bland annat demografisk analys, dynamiska frågor, sentimentanalys, anonym distribution via e-post och sms med påminnelsefunktion och översättning till flera språk.

Analysen ger en tydlig bild av styrkor och utvecklingsområden i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Resultatet används för att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder. 

Läs mer om OSA-Kartan på Arbetsmiljöakuten

Utbildning Hållbart ledarskap

Hållbart ledarskap handlar om att leda och organisera arbetet på ett sätt som främjar långsiktig hälsa, trygghet och engagemang hos medarbetarna. I denna utbildning får deltagaren verktyg och kunskap för att utveckla och upprätthålla en socialt och organisatoriskt hållbar arbetsmiljö.

Utbildningen tar avstamp i arbetsmiljölagstiftningen, föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö och de kunskapskrav som ställs i föreskriften. Deltagaren får lära sig hur de kan arbeta proaktivt och systematiskt med bland annat arbetsbelastning, arbetsorganisation, delaktighet, kompetensutveckling och hälsa.

Vad säger lagen?

Vad säger lagen

I denna modul presenteras Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskrifterna syftar till att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa orsakad av organisatoriska och sociala förhållanden.

Centrala begrepp definieras, som arbetsbelastning, kränkande särbehandling och ohälsosam arbetsbelastning. Hur AFS 2015:4 förhåller sig till det systematiska arbetsmiljöarbetet gås igenom, med särskilda krav på bland annat kunskap och mål för arbetsmiljön.

Föreskrifterna reglerar arbetsgivarens ansvar när det gäller organisatoriska förhållanden som arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska förebygga ohälsa genom att anpassa kraven på arbetsplatsen och vidta åtgärder mot förhållanden som kan leda till ohälsa.

Målet med modulen är att ge kunskap om arbetsgivarens ansvar att skapa en hälsosam arbetsmiljö utifrån vad som sägs i lagen.

Arbetsbelastning och krav

Arbetsbelastning och krav

I denna modul diskuteras hur arbetsbelastningen kan hållas på en rimlig nivå för att främja hälsa och motverka utmattning. Chefen får lära sig att löpande bedöma belastning i relation till resurser.

Vikten av att variera arbetsuppgifter och möjliggöra återhämtning lyfts fram. Även betydelsen av god planering och resursfördelning betonas, liksom att undvika långvarig hög belastning. Tydliga prioriteringar och stöd vid hög belastning tas upp.

Målet är att genom delaktighet, gemensamma förväntningar och lärande skapa en lagom utmanande arbetssituation där ingen har för mycket eller för lite att göra. På så vis främjas hälsa, utveckling och effektivitet.

Handlingsutrymme och krav

Handlingsutrymme och kontroll

I denna modul diskuteras vikten av att medarbetarna har möjlighet att påverka och styra över det egna arbetet. Handlingsutrymme och delaktighet minskar stress och ökar motivation.

Chefen får lära sig att involvera medarbetare i planering och utveckling av arbetet. Betydelsen av att ge tillräckliga befogenheter och resurser för att utföra arbetet tas upp. Även vikten av att kunna påverka arbetets upplägg, prioriteringar och arbetstakt betonas.

Kompetens, tydlig kommunikation och rimliga krav är förutsättningar för handlingsutrymme. Utmaningar med beroende av andra och yttre krav diskuteras också. Målet är att ge medarbetare så stort handlingsutrymme som möjligt för ökat engagemang.

Återhämtning

Återhämtning

I denna modul diskuteras betydelsen av återhämtning för att motverka utmattning och ohälsa. Vikten av balans mellan arbete och vila lyfts fram.

Chefen får lära sig om effekterna av långa arbetspass och skiftarbete. Betydelsen av pauser, matraster och viloperioder mellan arbetspass tas upp. Även sömn och återhämtning på fritiden är centralt.

Målet är att skapa hållbara arbetstider och arbetsmönster som ger utrymme för regelbunden återhämtning. På så sätt främjas hälsa, säkerhet och välbefinnande över tid.

Arbetsorganisation

Arbetsorganisation

I denna modul diskuteras hur arbetsorganisationen kan utformas för att främja hälsa och motverka ohälsa. En välfungerande arbetsorganisation kännetecknas av tydlighet, delaktighet och kontinuerlig utveckling.

Chefen får lära sig om vikten av rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, att sätta upp mål för organisatorisk och social arbetsmiljö samt att förankra dessa. God planering och introduktion av nya medarbetare tas upp. Även betydelsen av fungerande kommunikation, rimlig arbetsbelastning och tydlig ansvarsfördelning betonas.

Modulen belyser att arbetsorganisationen behöver utvecklas kontinuerligt i samspel mellan ledning och medarbetare. Ett fokus på friskfaktorer där arbetsmiljöaspekter ligger till grund för beslut gynnar effektivitet och hälsa. Målet är en inkluderande, lärande organisation där problem kan hanteras konstruktivt.

Ledarskap

Ledarskap

I denna modul diskuteras hur chefer kan utöva ett hälsofrämjande ledarskap. Närvaro, uppmärksamhet på risker och engagemang vid ohälsa betonas.

Chefen får lära sig om vikten av tydliga förväntningar, mål och återkoppling till medarbetarna. Betydelsen av respekt, likvärdighet och öppen kommunikation lyfts fram. Även kunskap om förebyggande av ohälsa och kränkningar tas upp.

Genom tydlighet, närvaro och omsorg om medarbetares hälsa kan chefen skapa motivation och arbetsglädje. Målet är ett ledarskap som tar ansvar för en god social och organisatorisk arbetsmiljö.

Stöd

Stöd

I denna modul diskuteras betydelsen av socialt stöd från chefer, kollegor och organisationen i stort. Värderingar som främjar gemenskap och ett gott bemötande betonas.

Chefen får lära sig om introduktion av nya medarbetare, tydliggörande av värderingar och aktiviteter för ökad trivsel. Även behovet av professionell handledning vid krävande arbetsuppgifter tas upp. Stöd i administration och IT lyfts fram.

Genom gemenskap, tydliga värderingar och olika former av stöd kan arbetsplatsen bli tryggare och mer lärande. Målet är att alla ska känna sig sedda och få hjälp när det behövs.

Kunskap och utveckling

Kunskap och utveckling

I denna modul diskuteras hur kontinuerlig kompetensutveckling bidrar till ett hållbart arbetsliv. Betydelsen av att alla har tillräckliga kunskaper för sitt arbete lyfts fram.

Chefen får lära sig om kartläggning av utbildningsbehov, särskilt vid förändringar. Vikten av återkoppling för lärande och utrymme för reflektion tas upp. Även arbetsmiljökunskap och kompetens i att förebygga ohälsa betonas.

Målet är att skapa en lärande organisation där erfarenheter delas och alla uppmuntras att utveckla sin kompetens. På så sätt främjas kvalitet, arbetsglädje och delaktighet.

Säkerhet och hälsa

Säkerhet och hälsa

I denna modul diskuteras hur man kan skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Anpassade lokaler och fungerande utrustning är grundläggande.

Riskbedömningar, instruktioner och utbildning för att öka tryggheten vid farliga arbeten tas upp. Även rutiner vid krissituationer, hot och våld lyfts fram. Vikten av att motverka ensamarbete, buller och konflikter betonas också.

Målet är att genom kunskap, förebyggande åtgärder och tydliga rutiner skapa trygga arbetsförhållanden där risker kontrolleras. På så sätt främjas säkerhet, hälsa och välbefinnande.

Viktiga friskfaktorer

Viktiga friskfaktorer

I denna modul diskuteras olika faktorer som bidrar till hälsa, motivation och välbefinnande på arbetsplatsen.

Betydelsen av tydliga mål, värderingar och policys som skapar trygghet lyfts fram. Även information, utvecklingsmöjligheter och förutsägbarhet vid förändringar betonas. Ett gott socialt klimat där man ser och uppmuntrar varandra tas upp. Jämställdhet och anpassning efter olika förutsättningar är centralt.

Genom att främja friskfaktorer skapas en arbetsplats där medarbetarna mår bra, utvecklas och presterar sitt bästa. Målet är att bibehålla och förstärka det som redan fungerar bra.

Genom ökad kunskap om friskfaktorer, coachande ledarskap och betydelsen av socialt stöd och återkoppling, kan era chefer skapa förutsättningar för motivation, lärande och utveckling hos medarbetarna. Målet är en arbetsplats där varje medarbetare har möjlighet att vara engagerad och prestera sitt bästa.

Utbildning Hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv handlar om att skapa balans och välmående i både arbetet och privatlivet för medarbetarna. I denna utbildning får medarbetarna kunskap och verktyg för att hantera stress, återhämtning och prestera sitt bästa över tid.

Utbildningen utgår från medarbetarnas hälsa och livssituation. De får lära sig mer om hur tankar, känslor och levnadsvanor påverkar förmågan att hantera utmaningar och förändringar.

Från tanke till verklighet

Från tanke till verklighet

Denna modul handlar om samspelet mellan tankar, medvetande och mindfulness. Tankarna formar vår upplevelse av verkligheten. Genom ökad medvetenhet om våra tankar kan vi uppleva livet mer närvarande i nuet. Mindfulness ger verktyg för att i vardagen hantera våra tankar och skapa större närvaro. Modulen visar hur vi genom att förstå samspelet mellan tankar, medvetande och mindfulness kan leva mer hållbart och medvetet.

Stress

Stress

I denna modul definieras stress utifrån fysiologiska reaktioner som aktiveras via det autonoma nervsystemet. Det sympatiska och parasympatiska nervsystemet förklaras, liksom hur obalans mellan dessa kan leda till negativa stressreaktioner om den varar under lång tid.

Naturlig, kortvarig stress i vardagen är nödvändig och sunt. Det är långvarig stress utan återhämtning som leder till problem.

Orsaker till stress, såsom tankar, arbete och privatliv, diskuteras. Stress påverkar bland annat sömnen negativt. Praktiska övningar som motverkar negativ stress genom att aktivera det parasympatiska nervsystemet presenteras, som andnings- och meditationsövningar.

Modulen visar på samspelet mellan kropp och psyke när det gäller stress, och ger konkreta verktyg för att hantera stress på ett hälsosamt sätt.

 

Vila och återhämtning

Vila och återhämtning

I denna modul presenteras vikten av vila och återhämtning för att motverka stress. Långvarig stress utan återhämtning kan leda till utmattning. Tekniker som regelbundna pauser och Pomodoro föreslås för att skapa naturliga återhämtningsperioder under arbetsdagen. Vikten av god sömnkvalitet lyfts fram, och saker som kan störa sömnen diskuteras, som t.ex. koffein, alkohol, träning sent på kvällen och ett gränslöst arbetsliv. Modulen visar hur vila, återhämtning och en balanserad livsstil är avgörande för att motverka stress och utmattning.

Fysisk och mental hälsa

Fysisk och mental hälsa

I denna modul kopplas långvarig stress och utbrändhet samman med fysisk och mental ohälsa. Tidiga signaler på att obalanser håller på att uppstå lyfts fram, såväl hos en själv som hos kollegor.

Praktiska förslag ges för att motverka detta genom fysisk aktivitet, som motverkar stress och främjar sömn och återhämtning. Viktiga aspekter av kost diskuteras också.

Mentala övningar som meditation, positiv visualisering och mindfulness presenteras för att hantera stress, oro och nedstämdhet. Genom ökad medvetenhet och praktisk handling kan man motverka att stress leder till ohälsa. På så vis ger modulen konkreta verktyg för att främja balans mellan kropp och psyke.

Planering och organisation av arbetet

Planering och organisation av arbetet

I denna modul diskuteras hur bättre planering och organisation av arbetet kan bidra till att minska stress. Följande områden behandlas:

  • Tidsplanering – att sätta realistiska mål och deadlines, prioritera, delegera, schemalägga tid för återhämtning
  • Informationenshantering – hantera e-post, möten och information overload på ett effektivt sätt
  • Målsättning – sätta tydliga, uppnåeliga mål
  • Självledarskap – leda och motivera sig själv genom att sätta delmål

Deltagarna får reflektera över sina arbetsmönster och utforma en handlingsplan för bättre planering och organisation av sin tid. På så sätt ger modulen konkreta verktyg för att skapa hållbara arbetsrutiner och minska stress genom förbättrad tidsplanering och självledning.

Att leva hållbart – från insikt till handling

Att leva hållbart – från insikt till handling

I denna modul får deltagarna reflektera över sina viktigaste insikter från modulerna om tankar, stress, återhämtning och hälsa och hur de kan omsättas i vardagliga handlingar. Konkreta verktyg och handlingsplaner utformas utifrån deltagarnas egna mål och utmaningar.

Genom ökad medvetenhet och praktiska övningar kan medarbetarna skapa en hållbar balans i livet. De får också konkreta råd för planering, målsättning och återhämtning i arbetet.

Målet är att era medarbetare ska må bra, utvecklas och bidra på jobbet – för en hälsosammare livsstil och ökad arbetsglädje.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er skapa en hälsosam och hållbar arbetsplats? Kontakta oss så berättar vi mer!

Välkommen att kontakta oss för personlig rådgivning!

Läs mer om hållbar arbetsplats