Analys av organisatorisk och social arbetsmiljö - för en hållbar arbetsplats

Utmaningar med arbetsmiljön

Många organisationer kämpar i dag med utmaningar kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Allt fler inser hur avgörande dessa faktorer är för medarbetares hälsa, motivation och prestation. Dessutom ställer Arbetsmiljöverket krav på att undersöka och åtgärda risker inom området.

Att kartlägga och utveckla arbetsmiljön är en nyckel för hållbara och framgångsrika organisationer. Men det råder ofta brist på struktur, kompetens och dedikerade resurser för att arbeta strategiskt med dessa frågor.

Bristande arbete med arbetsmiljön kan leda till negativa konsekvenser för både anställda och arbetsgivaren. För anställda innebär det bland annat ökad risk för ohälsa, högre stressnivåer, sämre motivation och engagemang. 

För arbetsgivaren kan det resultera i lägre produktivitet, svårigheter med kompetensförsörjning samt ökade kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering.

Genom att prioritera arbetsmiljön kan organisationer istället skapa förutsättningar för motiverade medarbetare, goda resultat och långsiktig konkurrenskraft.

Stressad kvinna på jobbet
Utmaningar med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Lösningen – OSA-kartan

OSA-kartan – ett strukturerat koncept för kartläggning, analys och förbättring av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

OSA-kartan omfattar 4 steg:

 1. Kartläggning av nuläge
  Med hjälp av skräddarsydda enkäter undersöker vi medarbetarnas uppfattning om den nuvarande arbetsmiljön. Det ger en heltäckande bild av styrkor och utvecklingsområden.
 2. Analys av resultat
  Insamlad data analyseras av våra experter för att identifiera förbättringspotential. Resultatet presenteras i lättförståeliga rapporter och diagram.
 3. Riskbedömning
  Vi ger stöd i processen med organisatorisk och social riskbedömning av identifierade områden. Arbetsgivaren ansvarar för att genomföra denna i samverkan med personalen.
 4. Framtagande av åtgärder
  Slutligen ger vi stöd i att ta fram en handlingsplan med konkreta och skräddarsydda åtgärder för att utveckla arbetsmiljön.
Kvinna som utför en digital arbetsmiljöundersökning
Kartläggning och analys av arbetsmiljön med hjälp av OSA-Kartan.

Fördelar för er

Genom OSA-analysen får ni som vill arbeta med att skapa en hållbar arbetsplats flera viktiga fördelar:

 • Helhetsbild av faktorer som påverkar välbefinnande och prestation
 • OSA-analysen ger insikt om friskfaktorer och vad som främjar välbefinnande på arbetsplatsen.
 • Underlag för att proaktivt förbättra arbetsmiljön
 • Möjlighet till friskare och mer engagerade medarbetare

OSA-kartan ger er också möjlighet att stärka ert arbetsgivarvarumärke genom att:

 • Få insikt om eventuella brister i organisationskulturen och möjlighet att vidta åtgärder för att bidra till en mer inkluderande och stödjande kultur.
 • Investera i medarbetarnas hälsa och välbefinnande genom att erbjuda resurser och stöd för att främja hälsa, säkerhet och balans mellan arbete och fritid.
 • Erbjuda möjligheter för kompetensutveckling genom att erbjuda utbildning och utvecklingsmöjligheter som visar engagemang för de anställdas professionella tillväxt.
 • Tydligt kommunicera företagets värderingar och vision för att skapa en känsla av samhörighet och engagemang bland anställda.

Ett strukturerat arbetsmiljöarbete är en förutsättning för en hälsosam, hållbar och framgångsrik organisation.

Glada medarbetare som trivs på jobbet
Glada medarbetare som trivs på jobbet

Sammanfattning

Genom OSA-analysen får ni verktygen för att skapa en hälsosam och hållbar arbetsplats. Det ger er ett strukturerat angreppssätt för att kartlägga, analysera och kontinuerligt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Ni får möjlighet att proaktivt identifiera och åtgärda risker, vilket är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet.

Med OSA-kartan får ni inte bara expertkunskap inom området, utan också verktyg att stärka ert arbetsgivarvarumärke och bidra till friskare och mer engagerade medarbetare.

Är ni intresserade av att få veta mer om hur OSA-kartan kan hjälpa er organisation att skapa en hälsosammare och mer hållbar arbetsplats? Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Vi ser framemot att få berätta mer om hur vår expertis inom organisatorisk och social arbetsmiljö kan gynna er verksamhet!

Läs mer om hållbar arbetsplats