Skip to content

Cirkulär ekonomi

Sveriges regering har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. 

Takten i arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi behöver öka för att nå miljö- och klimatmålen inom Agenda 2030. Genom att använda material mer effektivt kan deras livslängd och värde öka. Samtidigt minskar både uttaget av ny råvara och deponeringen av avfall.

Den gröna post-corona återhämtningen som samhället nu behöver ska skynda på omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi. Ungefär femtio procent av våra klimatutsläpp samt mer än nittio procent världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald beror på ineffektiv resurshantering

En cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och den miljöpåverkan som följer av denna. Strategin pekar ut fyra fokusområden där insatser är nödvändiga.

Fokusområden:

 1. Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign
 2. Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster
 3. Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp
 4. Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller.

 

Varje fokusområde innehåller en rad mer konkreta insatser som arbetet ska inriktas på. Bland dessa finns:

 • Styra mot att produkter utformas för en lång livslängd.
 • Främja ökad användning av giftfria återvunna material i nya produkter.
 • Stärka innovations- och näringslivsklimatet så att fler cirkulära företag kan växa.
 • Främja utvecklingen av Sveriges bioekonomi så att biobaserade, förnybara och hållbart producerade råvaror kan ersätta fossilbaserade råvaror i produkter och produktionsprocesser.
 • Förbättra konsumentinformationen för att underlätta för den enskilde konsumenten att göra hållbara och cirkulära val i vardagen.
 • Göra det enkelt och lönsamt för näringsidkare och privatpersoner att dela, reparera och återanvända produkter.
 • Bidra till resurseffektivitet, återvinning och cirkulära affärsmodeller genom offentlig upphandling.
 • Utforma styrmedel som bidrar till ökat utbud och efterfrågan på cirkulära produkter, tjänster, återbruk och återvunna material.
 • Ställa höga krav på giftfrihet för såväl återvunnet material som jungfrulig råvara.
 • Främja forskning, innovation och teknikutveckling inom bland annat materialåtervinning, digitalisering och spårbarhet.

 

Jungfruliga material ska så långt det är möjligt ersättas av resurser som används effektivt i cirkulära flöden. Hänsyn ska tas till behov av att tillföra jungfruliga material för att möjliggöra klimatomställning och materialåtervinning. 

Behöver du hjälp med att komma i gång med cirkulär ekonomi i ditt företag eller organisation?

Vi har erfarenhet av att utveckla cirkulära affärsmodeller med fokus på återbruk.