Världen på väg att överskrida 1,5°C-målet

I en rapport (november 2023) från Climate Crisis Advisory Group (CCAG) bedöms riskerna och konsekvenserna av att temporärt överskrida 1,5°C-gränsen för global uppvärmning. Rapporten, ”The Overshoot: Crossing the 1,5°C threshold – and finding our way back”, konstaterar att trots Parisavtalets ambitioner är världen på väg mot en uppvärmning på 1,5°C så tidigt som 2035.

Professor Johan Rockström, direktör för Potsdam Institute for Climate Impact Research och en av rapportens författare, understryker vikten av att hantera och mildra effekterna av ett överskridande. ”Det finns absolut ingen garanti för att vi kommer att återvända under 1,5°C. Om den tröga utvecklingen av utsläppsminskningar fortsätter kommer även ett överskridande scenario snabbt att bli ouppnåeligt.”

Planetens hälsa 2023: Gränserna har överskridits

Rapporten lyfter fram den senaste vetenskapliga ”hälsokontrollen” av planeten, som genomfördes 2023 och baserades på konceptet ”Planetära gränser”. Dessa nio sammanlänkade gränser definierar ett ”säkert operativt utrymme för mänskligheten”.

Jämfört med 2009, då tre av de nio planetära gränserna hade överskridits, visar 2023 års bedömning att sex av nio gränser nu har passerats. Jordens naturliga livsstödjande system har allvarligt äventyrats. Rapporten varnar för att planetens motståndskraft försvagas, vilket gör oss ännu mer sårbara för klimatförändringarnas effekter.

Osäkerhetens grader: Trovärdighetsklyftan i klimatlöften

En analys av trovärdigheten i enskilda nationers klimatmål och åtaganden avslöjar mer om sannolikheten för ett överskridande. Baserat på nuvarande politik kan den globala uppvärmningen fortfarande stiga med 2,6°C i slutet av århundradet.

Även i det mest optimistiska scenariot, där alla nuvarande löften antas bli genomförda, pekar bevisen på en temperaturökning på 1,7°C. Rapporten understryker att åtagandena som gjorts under Parisavtalet sannolikt kommer att missas och att världen kräver ännu större ambitioner.

Överskridandets risker, effekter och konsekvenser

Rapporten varnar för att ett överskridande av 1,5°C-gränsen kommer att accelerera klimatförändringens effekter och risker, inklusive extrema väderhändelser. En av de största farorna är risken att passera olika ”tipping points” – oåterkalleliga skiften i planetens biologiska och fysiska system som blir självförstärkande.

Effekterna av till och med en kortvarig överskridning kan bli förödande, särskilt för fattiga och sårbara samhällen som redan bär en allt mer outhärdlig börda av den globala uppvärmningen. Studier visar på svåra avvägningar mellan kortsiktiga begränsningskostnader och långsiktiga skador, med oproportionerliga konsekvenser för utvecklingsländer.

En väg framåt: Hantera och mildra överskridandet

För att minimera överskridandet och mildra dess effekter förespråkar CCAG en ”4R Planet Strategy” med fokus på fyra nyckelområden: Reduction (minskning), Removal (avlägsnande), Repair (reparation) och Resilience (motståndskraft).

Rapporten ger en översikt över några av de klimatåtgärder och insatser som kan bidra till att hantera överskridandet, från koldioxidinfångning och naturbaserade lösningar till mer kontroversiella metoder som solar radiation management. Trots osäkerheter betonas vikten av att utforska alla tillgängliga alternativ.

Slutsatser

CCAG:s rapport visar att risken för att tillfälligt överskrida 1,5°C-gränsen är överhängande. Överskridandet kommer att intensifiera befintliga utmaningar och potentiellt utsätta mänskligheten för nya och oåterkalleliga skador. För att undvika katastrofala följder krävs snabba och omfattande insatser för att minska utsläppen, avlägsna växthusgaser från atmosfären, reparera skadade klimatsystem och stärka vår motståndskraft.

Klimatkrisens akuta läge understryks av de rekordvarma temperaturerna och extrema väderhändelserna under 2023. Det var det varmaste uppmätta kalenderåret sedan 1850, med en global medeltemperatur på 14,98°C – hela 1,48°C varmare än den förindustriella nivån. Samtidigt präglades året av förödande värmeböljor, översvämningar, torka och skogsbränder över hela världen.

Dessa oroande tecken tyder på att vi är mycket nära att passera Parisavtalets 1,5-gradersmål, om det inte redan har skett. Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. Klimatkrisen är akut och kräver kraftfulla åtgärder på alla nivåer i samhället för att undvika en katastrof.

Trenden med rekordhöga temperaturer har fortsatt under 2024. Januari var den varmaste januarimånaden som uppmätts globalt sedan mätningarna började 1850, och de första tre månaderna har haft exceptionellt höga globala temperaturer, runt 1,6°C över förindustriell nivå. Februari var den varmaste februarimånaden någonsin och den nionde månaden i rad med rekordvärme.

Sannolikheten är hög att 2024 blir det varmaste eller näst varmaste året hittills, trots att den starka El Niño-händelsen som bidragit till rekordvärmen håller på att försvagas. Enligt olika statistiska analyser är det mellan 55% och 60% chans att 2024 blir det varmaste året och upp till 99% chans att det hamnar bland de fem varmaste. 

Carbon Brief uppskattar att 2024 med stor sannolikhet kommer att nå en global medeltemperatur runt 1,5°C över förindustriell nivå.

Dessa alarmerande trender understryker allvaret i klimatkrisen och behovet av omedelbara åtgärder. Som CCAG:s rapport visar kommer ett överskridande av 1,5°C-gränsen att få förödande konsekvenser, särskilt för världens fattiga och sårbara. 

För att bromsa uppvärmningen och undvika katastrofala följder krävs snabba och radikala minskningar av växthusgasutsläppen globalt.

Det är nu eller aldrig – mänskligheten måste agera resolut innan fönstret för att säkra en hållbar framtid stängs för gott. Vi har ingen tid att förlora.

Picture of Per-Olof Hall

Per-Olof Hall

Skriver om hälsa och hållbarhet, och kombinerar en unik insikt med över 15 års erfarenhet som ägare och konsult på PlanetPeople AB.