PlanetPeople AB

ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ

Psykiska diagnoser är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i arbetslivet. I dag ställs mer krav än någonsin på oss människor både i privatlivet och på arbetet. Vi menar att en stor anledning är digitaliseringen som ställer krav på oss att arbeta snabbare, vara effektivare och gör oss tillgängliga dygnet runt. Forskning visar att ständig uppkoppling och tillgänglighet har negativ effekt på vår hälsa exempelvis stress, kognitiva störningar, koncentrationssvårigheter, känslomässig likgiltighet, minnesförlust, sömnstörningar, och oro.


Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ställer höga krav på arbetsgivaren som ibland är både svåra att efterfölja och följa upp. Vi menar att frågorna om psykisk ohälsa är allt för komplexa att lösas med en föreskrift utan ett gemensamt ansvar måste tas mellan arbetsgivaren, individen och samhället. Här krävs stöd, hjälp, konkreta verktyg och ytterligare forskning och information om hur stress påverkar människan.


Allt beror dock inte på stress, för hög arbetsbelastning eller dåligt ledarskap. Vi kan inget annat än hålla med forskaren Lisbeth Rydén som menar att den bakomliggande logiken i hur vi styr, organiserar, tänker och pratar om arbetet påverkar i högsta grad och kan skapa vad hon kallar för diskursiva arbetsmiljörisker. Hennes forskning och  metoder ger nya angreppssätt att inventera och  analysera  organisatorisk och social arbetsmiljö och som vi gärna använder i vårt arbete.

Så här jobbar vi:

Steg 1
​ Kartläggning

Vi börjar med en anonym webbaserad verksamhetsanpassad kartläggning av arbetsplatsen  för att kartlägga organisatorisk och social arbetsmiljö. Vid behov genomförs även samtal i grupp för att genomföra en diskursiv bedömning.

Steg 2
​Analys och riskbedömning av kartläggning

Tillsammans med företagets representanter och i samverkan med personalens representanter går vi igenom resultatet, identifierar riskkällor, genomför riskbedömningar och utarbetar en handlingsplan på organisatorisk nivå.  

Steg  3
Organisatoriska åtgärder


Organisatoriska åtgärder kan exempelvis vara utbildning av chefer och ledare gällande krav i arbetet, kränkande särbehandling, ohälsosam arbetsbelastning, organisatorisk arbetsmiljö och resurser i arbetet.  


Andra organisatoriska åtgärder kan  exempelvis vara att titta över organisationen, hur arbetet är organiserat, företagsklimatet, samtalsklimatet, mötesrutiner, tillgänglighet, behov av individuell handledning och företagsgemensamma utbildningar för personalen,

Steg 4 
Individuella åtgärder

 individer har vi alla ett stort eget ansvar för hur vi organiserar våra liv och hur vi hanterar det vi måste göra dagligen. I dag lever många av oss med en väldigt upptagen hjärna där tankarna rusar runt och där vi "multitaskande" hoppar mellan uppgifterna. Känslan att aldrig hinna med gör oss ännu mer stressade. 


Baserat på vårt MindSmart-koncept erbjuder vi individuellt anpassade insatser med fokus på mäta stress, återhämtning, fysisk aktivitet men även mental träning, personliga värderingar, mentala strategier, effektiva arbetssätt och bestående förändringar.


För mer information besök MindSmart.Steg 5
Uppföljning

Efter genomförda insatser avslutar vi med att ytterligare en gång kartlägga verksamheten för att dokumentera förändringar.