SÅ BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

1 Bakgrund
Informationen riktar sig till dig som är anställd eller uppdragstagare hos någon av PlanetPeople AB:S affärskontakter/samarbetspartners/leverantörer, till dig som söker anställning hos PlanetPeople, till dig som besöker vår webbplats och till dig som är mottagare av våra nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick. För dig som är användare av PlanetPeople AB:S tjänster finns särskild information som delges dig i samband med din registrering och användning av tjänsterna.

Med den här informationstexten vill PlanetPeople, (”PlanetPeople ”, ”vi”, ”oss”) informera dig om hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter. Här får du även information om dina rättigheter i detta avseende så att du vet hur du kan gå tillväga om du vill göra någon av dessa gällande.

2 Personuppgiftsansvar
Alla anställda i PlanetPeople har grundläggande kunskaper om dataskydd och vi samarbetar med ledande dataskyddsexperter. Vi tar alltid största möjliga hänsyn till din integritet och behandlar dina personuppgifter med stor försiktighet och omsorg. Vi hoppas givetvis att du läser den här informationen och att den ger svar på alla dina funderingar. Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss enligt följande:

PlanetPeople (org. nr. 556753-9365) www.planetpeople.se
E-postadress till vårt Dataskyddsombud: dataskydd@planetpeople.se

3 Vilka personuppgifter behandlar vi?
För att underlätta för dig är det här avsnittet av informationstexten uppdelad och särskilt anpassad för de olika kategorier av personer som informationen riktas till:

3.1 Särskild information för dig som är anställd eller uppdragstagare hos någon av våra affärskontakter/samarbetspartners/leverantörer

3.1.1 Vilka personuppgifter och varför?
Vi kan komma att behandla din e-postadress, ditt namn, ditt telefonnummer, din arbetsplats och din titel. Om du representerar en enskild firma kan även ditt personnummer samt bostadsadress/fakturaadress behandlas om det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som kund och uppfylla ändamålen enligt nedan.

Uppgifterna kan vi ha fått ta del av från din arbetsgivare i de fall vi har ett avtal eller annan affärsrelation med denne såsom i de fall du uppges vara kontaktperson för ett visst avtal eller i en viss fråga. Vi kan även ha fått uppgifterna direkt från dig själv genom att du kontaktat oss via telefon, mailat oss eller gett ditt visitkort (eller andra kontaktuppgifter) till någon av PlanetPeople AB:S representanter. Insamling av dessa typer av uppgifter kan även ske när vi själva samlar in information genom sökningar för att få fram kontaktpersoner på bolag vi har, eller vill etablera, en affärsrelation med.

Ändamålen med att vi behandlar dina personuppgifter är att vi ska kunna kommunicera med dig i syfte att bibehålla eller etablera en affärsrelation med dig och/eller den organisation som du representerar samt i förekommande fall administrera avtalsförhållandet med din arbetsgivare, hantera fakturor/betalningar och kommunicera med dig inom ramen för avtalsförhållandet.

Våra rättsliga grunder för behandlingen är vårt avtal med dig eller organisationen du representerar (i förekommande fall) och/eller våra berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig i din yrkesroll i syfte att etablera, bibehålla eller upprätta en god affärsrelation med dig.

3.1.2 Hur länge sparar vi uppgifterna?
I de fall vi behandlar dina personuppgifter med avtal som rättslig grund, kommer vi att behandla uppgifterna så länge affärsrelationen består. Om affärsrelationen avslutas raderas uppgifterna senast ett (1) år efter affärsrelationens upphörande. Vi kommer att spara sådana uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara (exempelvis enligt bokföringslagen).

Eventuella personuppgifter som rör fakturering/betalning och där fortsatt behandling av uppgifterna krävs enligt lag behandlas i sju (7) år enligt bokföringslagen. Eventuella personuppgifter som förekommer i avtal som avslutats sparas i tio (10) år med anledning av preskriptionstiden enligt preskriptionslagen.

3.2 Särskild information för dig som söker anställning hos oss

3.2.1 Vilka personuppgifter och varför?
Om du skickar in en ansökan om jobb eller praktik till PlanetPeople behandlas de uppgifter som du delger oss i din ansökan endast internt hos oss. Endast de uppgifter som du själv lämnar till PlanetPeople i samband med din ansökan behandlas av oss och samtliga uppgifter kommer att raderas så snart den aktuella tjänsten är tillsatt såvida vi inte bett om ditt samtycke att få spara dina uppgifter för eventuella framtida rekryteringar.

Våra rättsliga grunder för behandlingen är våra berättigade intressen att kunna ta del av din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen för den tjänst du sökt hos oss samt att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra och/eller dina rättigheter enligt arbetsrätten såsom om vi skulle bli föremål för anspråk enligt diskrimineringslagen.

Med stöd av vårt berättigade intresse behandlas dina personuppgifter i syfte att gå igenom din ansökan och bedöma hur väl den matchar utlyst tjänst samt för att kontakta dig under rekryteringsprocessen såsom kalla dig till intervju, ge dig ett anställningserbjudande eller meddela att du tyvärr inte har fått tjänsten.

3.2.2 Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi sparar dina personuppgifter under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificerats ovan. För att kunna ta tillvara våra rättigheter enligt diskrimineringslagstiftningen behöver vi spara ansökningshandlingar i två (2) år efter avslutad rekryteringsprocess. Om vi kommer överens med dig om att vi får spara dina personuppgifter för eventuella framtida rekryteringar sparar vi dem så länge du samtycker till det eller vårt ändamål har upphört.

3.3 Särskild information för dig som är mottagare av våra nyhetsbrev, marknadsföringsutskick eller deltar i våra event

3.3.1 Vilka personuppgifter och varför?
Vi behandlar din e-postadress, ditt namn och i vissa fall ditt telefonnummer samt din arbetsplats och titel. Uppgifterna kan vi ha fått ta del av från din arbetsgivare i de fall vi har ett avtal eller annan affärsrelation med denne. Vi kan även ha fått uppgifterna direkt från dig genom att du själv varit i kontakt med oss eller registrerat dig via vår webbplats.

Ändamålen med behandlingen är att vi ska kunna kommunicera med dig samt skicka information och marknadsföring till dig såsom vårt nyhetsbrev, inbjudningar till utbildningar och event, tips på nya tjänster och produkter som du meddelat oss att du vill bli informerad om eller som vi tror att du är intresserad av.

Våra rättsliga grunder för behandlingen är vårt avtal med dig eller organisationen du representerar (i förekommande fall) och/eller vårt berättigade intresse av att etablera, bibehålla eller upprätta en god affärsrelation med dig och kommunicera med dig i din yrkesroll angående nyheter, information, utbildningar, event och produkter som vi erbjuder och som vi tror är intressanta för dig.

3.3.2 Hur länge sparar vi uppgifterna?
Om du mottar marknadsföringsutskick från oss som ett led i en avtalsrelation mellan oss och din arbetsgivare behandlar vi dina uppgifter så länge avtalsrelationen består och längst ett (1) år därefter. I annat fall behandlar vi uppgifterna så länge vi har ett berättigat intresse av att skicka dem till dig och du har ett fortsatt intresse av att motta utskicken. Du kan närsomhelst välja att tacka nej till marknadsföringsutskick från oss genom att du meddelar oss det eller avregistrerar dig direkt via länken i utskicken. Om du avregistrerar dig från våra marknadsföringsutskick kommer vi genast upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

3.4 Särskild information för dig som besöker vår webbplats

3.4.1 Vilka personuppgifter och varför?PlanetPeople anv
änder s.k. cookies för sina respektive webbplatser, mer information om detta finns beskrivet i vår Cookiepolicy. När du besöker någon av PlanetPeople AB:S webbplatser registreras din IP-adress och vilken digital enhet (mobil, surfplatta eller dator) för ändamålen att kunna föra statistik över besökarna på webbplatsen, för att kunna förbättra webbplatsen och besökarupplevelsen samt för att kunna arbeta effektivt med felsökning.

Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse som motiveras av att vi har ett intresse och behov av att kunna föra statistik över besökarna på webbplatsen, förbättra webbplatsen och besökarupplevelsen samt kunna arbeta effektivt med felsökning och motverkande av incidenter).

3.4.2 Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi lagrar personuppgifterna i högst ett (1) år i enlighet med EU-kommissionens rekommendationer och eftersom vi anser det vara motiverat utifrån de behov som beskrivs ovan.

4 Var behandlas dina personuppgifter?
Behandling av dina personuppgifter sker som huvudregel endast inom EU/EES. Det kan dock finnas vissa situationer där dina personuppgifter behöver behandlas i land utanför EU/EES såsom för det fall PlanetPeople vid något tillfälle behöver använda en underleverantör med etablering i ett land utanför EU/EES. I ett sådant fall kommer vi att vidta alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

5 Vilka kan ges tillgång till dina personuppgifter?
Du kan känna dig trygg med att PlanetPeople aldrig kommer att sälja dina personuppgifter. Vi kommer inte heller eller ge någon tredje part tillgång till dina personuppgifter i andra fall än för de ändamål som vi informerar dig om i den här informationstexten.

PlanetPeople vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Detta gäller såväl internt hos oss som vid överföring av dina personuppgifter till eller delning av uppgifter med sådana utvalda tredje parter som PlanetPeople samarbetar med. Endast personer som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen som beskrivs ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Underleverantörer och koncernbolag. Andra bolag inom PlanetPeople AB:S koncern samt underleverantörer kan komma att ta del av dina personuppgifter för behandling enligt de ovan angivna ändamålen. PlanetPeople är ansvarig för att all sådan eventuell behandling av dina personuppgifter som genomförs av sådan tredje part sker enligt dataskyddslagstiftningen och endast för de ändamål som vi informerar dig om ovan.

Myndigheter (såsom Datainspektionen/Dataskyddsmyndigheten och Polisen). Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

 6 Dina rättigheter
Du är alltid välkommen att kontakta oss (kontaktuppgifter ovan) vid frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill göra någon av dina rättigheter gällande enligt följande:

Du ha rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Ange tydligt i din begäran vilken information du vill ta del av från oss. Informationen är gratis och vi kommer att tillhandahålla den till dig utan onödigt dröjsmål (inom en månad). Om vi av någon anledning inte kan ge dig den information du efterfrågar kommer vi att motivera varför för dig.

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du byter e-postadress och annan kontaktinformation eller upptäcker att uppgifter vi har om dig är felaktiga eller icke-relevanta har du rätt att begära att vi korrigerar det.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter (rätt att ”bli glömd”) om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte som de samlades in för. Det kan dock finnas förpliktelser för oss – både avtalsmässigt och rättsligt – som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter. Om du begär att bli raderad kommer vi att ta bort alla uppgifter om dig som vi kan ta bort. De övriga personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt lag och andra förpliktelser ser vi till att blockera så att de endast kan användas för sådana specifika syften.

Du har i vissa situationer rätt att begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta kan ske exempelvis om du har begärt rättelse av dina personuppgifter och det tar tid för oss att tillmötesgå din begäran. I ett sådant fall kan personuppgifterna begränsas under tiden vi hanterar ärendet.

Rätt att få ut uppgifter i maskinläsbart format (dataportabilitet). Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som behandlas om dig i maskinläsbart format.

Du har rätt att göra invändningar mot sådana aktiviteter som vi utför med dina personuppgifter som har stöd i en så kallad intresseavvägning/berättigat intresse (se ovan vilka behandlingar som kan vara aktuella för dig). Specificera för oss vilka behandlingar du invänder mot i din begäran.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning vill vi såklart att du berättar det för oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. För mer information se Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.