Våra tjänster

Här hittar du våra samlade tjänster. Kolla även in lösningar där vi har satt samman flera tjänster för att lösa vanligt förekommande utmaningar från våra kunder. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Vi gillar ordning och reda och känner SAM väl. Med erfarenhet från olika branscher har vi hanterat de flesta förekommande arbetsmiljöfrågorna och hjälper våra kunder att arbeta både systematiskt och strategiskt med sin arbetsmiljö samtidigt som man uppfyller myndighetens krav.                   

Med en bakgrund som organisationskonsulter och chefer ser vi arbetsmiljöfrågan från ett företagsekonomiskt perspektiv. Vi jobbar med att införa arbetsmiljöarbetet på ett naturligt sätt i verksamheten så att det påverkar medarbetarnas engagemang på ett positivt vis.

Med hjälp av vår arbetsmiljöhandbok får du en kostnadseffektiv digital lösning för ert systematiska arbetsmiljöarbete som inkluderar allt du behöver för att driva ett modernt och effektivt arbetsmiljöarbete.

Här hittar du information om systematiskt arbetsmiljöarbete

Kartläggning

Att genomföra olika typer av arbetsmiljökartläggning är en förutsättning och ett krav från Arbetsmiljöverket för att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall fungera.

Sedan vår start 2008 har vi utvecklat metoder och verktyg för att lätt och smidigt genomföra kartläggningar i verksamheter.
 
Detta har resulterat i ett webbaserat enkätverktyg som kan användas för enstaka, återkommande eller kontinuerliga mätningar av olika aspekter i arbetsmiljön.

Läs mer om våra olika kartläggningar

Här hittar du information om arbetsmiljökartläggning

Riskbedömning

 

Det finns faror på alla arbetsplatser, men hur vet du vilka som har störst potential att skada arbetstagarna? 

Att korrekt identifiera, bedöma och kontrollera faror är en viktig del av ett väl fungerande arbetsmiljöprogram.

Vi arbetar med effektiva och beprövade metoder för faroidentifiering, bedömning och kontroll. Vårt arbete sker i samverkan med skyddsombud och involverar berörd personal.

Här hittar du information om riskhantering

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Psykiska diagnoser är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i arbetslivet. I dag ställs mer krav än någonsin på oss människor både i privatlivet och på arbetet.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ställer höga krav på arbetsgivaren som ibland är både svåra att efterfölja och följa upp. Vi menar att frågorna om psykisk ohälsa är allt för komplexa att lösas med en föreskrift utan ett gemensamt ansvar måste tas mellan arbetsgivaren, individen och samhället. Här krävs stöd, hjälp, konkreta verktyg och ytterligare forskning och information om hur stress påverkar människan.

Läs mer om:

Här hittar du information om organisatorisk och social arbetsmiljö

Rutiner

I vårt arbetet med att hjälpa företag och organisationer i sitt systematiska arbetsmiljöarbete träffar vi ofta på krav från Arbetsmiljöverket på att upprätta arbetsmiljörutiner eller förbättra befintliga. Sedan starten 2008 har vi utvecklat ett antal dokument, mallar och rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall bedrivas för att uppfylla myndighetens krav.

Vi har nu satt samman alla dessa dokument till ett paket som vi erbjuder antingen som en del i ett projekt eller som en produkt som vi säljer fristående där vi även erbjuder möjlighet att få hjälp med anpassning för- och införande i verksamheten. 

Varje paket prissätts utifrån företagets storlek, behov av anpassning och införande i verksamheten

Läs mer om våra rutiner:

Här hittar du mer information om rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete

Ergonomi

Ordet ergonomi används ofta som uttryck för hur besvär som ont i rygg och axlar, muskler och leder hänger samman med hur man sitter, står, lyfter och bär. Ergonomi är dock ett ganska brett begrepp som även innefattar:

  • Belastningsergonomi
  • Röstergonomi
  • Synergonomi
  • Kognitiv ergonomi

Vi hjälper till att genomföra ergonomiska kartläggningar och riskanalyser. Vid behov anlitar vi specialistkompetens för att genomföra individuella bedömningar eller riskbedöma olika arbetsmoment.  

Här hittar du mer information om ergonomisk arbetsmiljö och riskbedömning

Kemiska risker

Kemiska ämnen kan innebära allvarliga arbetsmiljörisker. Skadorna kan uppstå genom att man utsätts för ett kemiskt ämne via inandning, hudkontakt, stänk i ögonen eller genom munnen. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska risker gäller alla verksamheter där sådana risker kan finnas.  Risken ska undersökas och bedömas så ofta som förhållandena i verksamheten kräver. 
 

Vi hjälper er att göra en kemikalieinventering där vi riskbedömer alla kemikalier ni använder.  Ni får information om vilken skyddsutrustning och faropiktogram ni ska använda, och vid behov även utbildning, uppdaterade säkerhetsdatablad och förslag på mer miljövänliga och hälsovänliga produkter.

Vi hjälper även till med myndighetskontakter och tillståndsansökningar enligt arbetsmiljö- och miljölagarna.

Här hittar du mer information om kemiska risker

Utbildning

Vi menar att i dagens moderna digitala samhälle är det inte relevant att skicka iväg chefer och ledare flera dagar på kurs för att skaffa sig kunskaper som sedan skall omsättas till ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att på sikt bygga kompetens. Detta tar för långt tid och kostar för mycket.

I våra företagsanpassade arbetsmiljöutbildningar (SAM och OSA) fokuserar vi (under en dag) på varför saker skall göras, hur de bör göras samt hur vi dokumenterar vårt arbetsmiljöarbete.

Samtidigt överför vi nödvändig kompetens gällande arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöarbete till de chefer och arbetsledare som skall ha arbetsmiljöuppgifter. 

Vi genomför även föreläsningar om mindfulness, stresshantering, digital stress, personlig projektplanering och personlig hållbar produktivitet.

Här hittar du mer information om utbildning