Arbetsrelaterad ohälsa – ett växande problem

Enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket upplever över en miljon arbetare i Sverige hälsobesvär på grund av sitt arbete. De vanligaste besvären är trötthet, fysisk smärta och värk, sömnproblem, huvudvärk samt oro och ångest.

Den främsta orsaken är för hög arbetsbelastning. Andra vanliga orsaker är påfrestande arbetsställningar, krävande kunder/patienter samt otydliga krav och bristande stöd från chefen.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) är arbetsgivaren skyldig att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sätt som främjar en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Det är alltså ett lagkrav att arbeta förebyggande för att minska risken för ohälsa orsakad av organisatoriska och sociala förhållanden.

Ett gott samarbetsklimat och social gemenskap på arbetsplatsen främjar välmåendet.

Vägen till en hållbar arbetsplats

För att vända denna negativa trend krävs insatser för att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetarnas hälsa och välmående sätts i centrum.

Det handlar om att analysera och förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, utbilda chefer i hållbart ledarskap samt ge medarbetare verktyg för att hantera stress och återhämta sig.

På PlanetPeople hjälper vi företag att kartlägga arbetsmiljön, ta fram handlingsplaner och erbjuder konkreta utbildningar inom t.ex. hållbart ledarskap och arbetsliv.

Att hitta balans mellan arbete och återhämtning är en nyckel till hållbarhet.

Sammanfattningsvis visar forskningen att det finns många fördelar med att arbeta strategiskt och långsiktigt för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön:

  • Bättre fysisk och psykisk hälsa hos medarbetarna, vilket minskar sjukfrånvaron.
  • Ökad motivation och arbetsglädje när medarbetarna mår bra och trivs på jobbet.
  • Bättre produktivitet och effektivitet tack vare friska och engagerade medarbetare.
  • Minskad personalomsättning då medarbetarna upplever arbetsplatsen som attraktiv.
  • Förbättrad lönsamhet för företaget när frisknärvaron ökar och sjukfrånvaron minskar.
  • Bättre rykte som arbetsgivare vilket underlättar rekrytering av nya talanger.

Att satsa på en hållbar arbetsplats med välmående medarbetare är helt enkelt en investering som är väl värd mödan och ger positiva effekter både på kort och lång sikt.