Sjukfrånvaron fortsätter att öka – särskilt bland kvinnor med psykisk ohälsa

En färsk rapport från AFA Försäkring visar att sjukfrånvaron i Sverige fortsätter att öka[1]. Sedan 2010 har den totala sjukfrånvaron gått upp med nästan 20 procent. Ökningen märks framförallt bland kvinnor.

Rapporten har undersökt sjukskrivningar mellan 2010-2019 och tittat särskilt på skillnader mellan kvinnor och män. Här är några av de viktigaste resultaten:

 • Andelen långa sjukskrivningar (över 90 dagar) har ökat mest.
 • Den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro är psykiska diagnoser. Här syns den absolut största ökningen.
 • Bland kvinnor med psykisk diagnos har sjukfrånvaron ökat med hela 70 procent under perioden.
 • Hos män med psykisk diagnos är ökningen inte lika dramatisk, endast 14 procent.
 • Depression och ångestsjukdomar står för merparten av ökningen av psykiatriska diagnoser.
 • Kvinnor är idag sjukskrivna för depression dubbelt så många dagar som män.

Rapporten visar tydligt att den psykiska ohälsan bland kvinnor har ökat kraftigt under 2000-talet. Frågan är varför? Experter pekar på flera möjliga förklaringar:

Ökad stress och höga krav i arbetslivet

Många upplever ett högt arbetstempo och att de inte hinner med arbetsuppgifterna. Kvinnor drabbas i högre grad då de ofta har fler arbetsuppgifter än män, både i arbetet och hemma. Deltidsarbete är också vanligare bland kvinnor, vilket kan leda till stress över att hinna med.

Ökad stress i arbetslivet bidrar till den växande psykiska ohälsan

Otrygga anställningar

Visstidsanställningar och deltidsarbete har blivit vanligare. Otrygghet kring anställningen och oro inför framtiden kan leda till psykisk ohälsa. Här drabbas kvinnor hårdare då de oftare har otrygga anställningar.

Bristande återhämtning

Allt fler upplever att de saknar tid för återhämtning och återhämtningsförmågan har försämrats över tid. Detta drabbar särskilt kvinnor som bär ett större ansvar för hem och familj vid sidan av arbetet. Obalansen mellan krav och återhämtning leder till utmattning.

Ofrivillig ensamhet

Ensamhet och bristande socialt stöd är en stor riskfaktor för depression och ångest. Urbaniseringen och ökade krav i arbetslivet kan ha bidragit till ökad isolering och ensamhet för vissa grupper, inte minst kvinnor.

För att vända utvecklingen av den psykiska ohälsan krävs insatser från flera håll i samhället:

 • Förebyggande arbetsmiljöarbete från arbetsgivare
 • Tidiga insatser och ökad tillgänglighet i vården
 • Bättre rehabilitering för återgång i arbete
 • Minskad ensamhet och isolering i samhället
Social gemenskap och stöd främjar psykisk hälsa

Hälsosammare arbetsplatser med PlanetPeople

På PlanetPeople har vi lång erfarenhet av att skapa hälsosamma och hållbara arbetsplatser där medarbetarna mår bra. Med hjälp av våra tjänster inom organisatorisk och social arbetsmiljö kan vi analysera nuläget på er arbetsplats och komma med skräddarsydda förslag på förbättringar.

Vi erbjuder bland annat:

 • Kartläggning av arbetsbelastning, kontroll, stöd och återhämtning
 • Utbildning i hållbart ledarskap
 • Kunskap om regelverk och systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Verktyg för att främja hälsa, motivation och lärande
 • Rådgivning kring arbetsorganisation, ledarskap och socialt stöd

Med ökad kunskap och fokus på friskfaktorer kan vi tillsammans skapa en modern arbetsplats där medarbetarna mår bra, utvecklas och presterar sitt bästa.

Hör av er så berättar vi mer!

Picture of Per-Olof Hall

Per-Olof Hall

Skriver om hälsa, säkerhet och hållbarhet, och kombinerar en unik insikt med över 15 års erfarenhet som ägare och konsult på PlanetPeople AB Arbetsmiljöakuten och Klimatakuten.